Skip to main content
Logo of EURAXESS
Czech Republic

Etika ve výzkumu

Etika ve výzkumu

 

 

Všechny výzkumné činnosti v České republice musí být v souladu s českou legislativou, jakož i etickými pravidly a zásadami Evropské unie týkajícími se etiky ve výzkumu.

Jsou-li výzkumné činnosti v rámci projektu prováděny i v jiné zemi, musí být zajištěno dodržování etických zásad a postupů platných pro danou zemi.

Většina výzkumných organizací v České republice má své vlastní etické komise, které dohlížejí, zda jsou dodržovány všechny požadavky místních, národních a mezinárodních norem v oblasti etiky. Česká republika podepsala Úmluvu o lidských právech a biomedicíně a kromě toho existují další zákony a vyhlášky, které upravují etické zásady ve výzkumné činnosti.

Máte-li jakékoli pochybnosti o českých či mezinárodních požadavcích, doporučujeme Vám obrátit se přímo na etickou komisi vaší výzkumné instituce nebo univerzity.

Profesní a etické chování se očekává od všech výzkumných a akademických pracovníků pracujících v českých výzkumných institucích a vysokých školách a jakékoli porušení uznávaných vědeckých výzkumných standardů by mělo být ohlášeno etické komisi vaší instituce. Plagiátorství není tolerováno a více informací o právech duševního vlastnictví najdete zde.

Vaše instituce může mít vlastní etický kodex, který očekává, že všichni výzkumníci budou dodržovat. Etický kodex výzkumných pracovníků Akademie věd České republiky najdtete zde a například etický kodex Univerzity Karlovy najdete zde.