Skip to main content
Logo of EURAXESS
Czech Republic
Working in EuropeRecognition of diplomasCzech Republic

Uznávání kvalifikací a vzdělání

Description

Uznávání odborných kvalifikací - profesní uznávání se zaměřuje na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby, zda má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní povolání nebo činnost. Postup při žádosti o uznání odborné kvalifikace najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a kontakty v Centru pro uznávání odborných kvalifikací.

Uznávání dosaženého vzdělání - akademické uznávání je detailním porovnáváním diplomů, kvalifikací nebo studijních programů, jehož výsledkem je rozhodnutí o tom, zda vzdělání získané v zahraničí je rovnocenné vzdělání v České republice. Je důležité zejména pro přijetí k dalšímu studiu v druhé instituci nebo jako uznání umožňující určitý druh výjimky z povinnosti opakovat studium některých částí programu.

Uznávání základního, středního a vyššího odborného vzdělání ze zahraničí

Uznávání základního, středního a vyššího odborného vzdělání se řídí § 108 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v jeho prováděcí vyhlášce č. 12/2005 Sb. Důležité je, že se nostrifikuje pouze ucelený příslušný stupeň vzdělání (tedy základní, střední či vyšší odborné jako celek, nikoli jeho části). Otázka uznávání dosaženého stupně vzdělání spadá do kompetence odborů školství krajských úřadů v místě bydliště žadatele. To, zda vzdělání získané v zahraničí odpovídá českým standardům, se zjišťuje v rámci nostrifikačního řízení. Krajský úřad může žádost o nostrifikaci ovšem i zamítnout; a to tehdy, když zjistí značné rozdíly mezi dosaženým vzděláním v zahraničí a obdobným vzdělávacím programem v ČR. Zjistí-li pouze dílčí odlišnosti, tak nařídí nostrifikační zkoušku. Podmínky jejího konání stanovuje výše uvedená prováděcí vyhláška. Nostrifikační zkouška se koná před komisí a zpravidla v českém jazyce, nedohodne-li se žadatel s krajským úřadem jinak.

Uznávání vysokoškolského vzdělání ze zahraničí

Při uznávání vysokoškolských diplomů či dokladů o absolvování části studia se postupuje odlišně podle toho, zda ČR sjednala bilaterální dohodu o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, vědeckých hodnostech a akademických titulech (tzv. „ekvivalenční dohodu“) se zemí, v níž je zahraniční vysoká škola, která vydala doklad o vzdělání. Ekvivalenční dohody jsou uzavřeny s Maďarskem, Polskem, Slovenskem, Slovinskem a Německem. Občané prvních čtyř států nepotřebují nostrifikovat vzdělání získané v zahraničí; občanům Německa je vzdělání uznáno na základě žádosti, které se musí vyhovět, pokud splňuje všechny náležitosti.

Nemá-li ČR s danou zemí uzavřenu ekvivalenční dohodu, pak o uznání zahraničního vzdělání rozhodují zásadně veřejné vysoké školy (soukromé VŠ tuto pravomoc nemají), přičemž je nutné podat individuální žádost na vysoké škole v ČR, která uskutečňuje obsahově podobný akreditovaný studijní program. Odbor vysokých škol MŠMT vydává osvědčení o uznání vzdělání tehdy, jestliže existují pochybnosti o tom, která veřejná vysoká škola uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. Jedná-li se o uznání vzdělání získaného v oblasti vojenství, rozhoduje Ministerstvo obrany; v oblasti bezpečnostních služeb pak rozhoduje o uznání Ministerstvo vnitra.

Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace se podává výhradně v písemné podobě (formulář najdete na stránkách příslušné vysoké školy). Povinnou přílohou je úředně ověřená kopie diplomu nebo obdobného dokladu o řádném absolvování vysokoškolského vzdělání s odpovídajícím způsobem ověření pravosti podpisů a otisků razítek, dále úředně ověřená kopie dodatku k diplomu nebo výpisu absolvovaných předmětů, dále úředně ověřená kopie oddacího listu, rodného listu, případně jiného dokladu o změně jména, pokud došlo ke změně jména žadatele v období mezi vydáním diplomu a podáním žádosti. Přílohou může případně být rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, žádá-li o uznání osoba, které bylo toto postavení přiznáno. Všechny požadované dokumenty musejí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují). Doporučuje se doložení kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu. Vysoké školy mohou požadovat doplňující informace.

Lhůta pro vyřízení žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání obvykle činí 30 dní, při složitějších případech 60 dní ode dne doručení kompletní žádosti včetně všech povinných příloh.

Je-li zahraniční vysokoškolské vzdělání uznáno, rektor vysoké školy vydá osvědčení o rovnocennosti se vzděláním získaným na dané vysoké škole, s uznáním vysokoškolského vzdělání se současně uznává i akademický titul, který zahraniční vysoká škola absolventovi přiznala. Pokud jsou zjištěny podstatné rozdíly v porovnávaných studijních programech nebo je zjištěno, že diplom vydala zahraniční instituce, která není součástí vysokoškolského systému dané země, dojde k zamítnutí žádosti. Pak máte právo ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí podat proti němu odvolání k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím veřejné vysoké školy, která napadené rozhodnutí vydala.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled mezinárodních smluv, kde najdete seznam uzavřených uznávacích a ekvivalenčních dohod.

Doporučujeme podrobně si přečíst informace o uznávání akademické kvalifikace zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kde jsou detailně popsány jednotlivé kroky postupu uznávání vzdělání.

Mezinárodní síť středisek NARIC (National Academic Recognition Information Centres) a síť ENIC (European Network of Information Centres) poskytují informace o vzájemném uznávání diplomů, titulů, osvědčení ze studijních pobytů v zahraničí a mnoho dalších zajímavých informací.