Skip to main content
Logo of EURAXESS
Czech Republic
Working in EuropeIntellectual Property RightsCzech Republic

Práva duševního vlastnictví

Description

Právo o ochraně duševního vlastnictví se vztahuje na všechny původní výtvory, které jsou výsledkem procesu lidského myšlení, a zahrnuje zvláštní práva upravená speciálními zákony. Tato práva jsou neformální - vznikají bezprostředně genezí, např. autorské právo k dílu vznikne okamžikem vytvoření díla, nebo práva formální - existuje specifická procedura, aby určité právo vzniklo, např. vydáním patentové listiny. Duševní vlastnictví je majetek nehmotné povahy a lze za něj považovat jen to, co je jedinečné, neopakovatelné a dostatečně originální.

Česká republika se účastní většiny mezinárodních smluv z oblasti duševního vlastnictví a je členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO/OMPI). Součástí českého právního řádu jsou mezinárodní smlouvy, které ratifikoval Parlament České republiky a vztah mezinárodního a vnitrostátního práva je zprostředkován článkem 10 Ústavy České republiky, tzn. nadřazenost mezinárodních smluvních úprav nad vnitrostátní legislativou.

Problematika duševního vlastnictví se dělí na:

  • právo autorské (vědecké práce, počítačové programy apod.);
  • právo průmyslového vlastnictví (např. vynálezy, patenty, užitné vzory, ochranné známky).

Právo autorské

Základním právním dokumentem na poli ochrany duševního vlastnictví je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským. Prováděcí vyhláškou k autorskému zákonu je vyhláška č. 408/2008 Sb., kterou jsou stanovveny typy přístrojů ke zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů a záznamů a výše paušálních odměn. Autorské právo je v gesci Ministerstva kultury České republiky a kontakty na oddělení autorského práva MK najdete zde.

Podle § 2 odst. 1 autorského zákona je předmětem práva dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Objektivní vnímatelnost znamená, že dílo mohou vnímat i jiné osoby než autor a je vyloučeno, aby dílo existovalo pouze v autorově mysli. Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

Právo průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví a především plní funkci patentového a známkového úřadu. Rozhoduje o poskytování právní ochrany zejména na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, vede rejstříky o předmětech průmyslových práv a řeší případy sporné a odvolací.

Průmyslové vlastnictví zahrnuje řadu forem, spadají sem průmyslové vzory, zlepšovací návrhy, ochranné známky, označení původu a zeměpisné označení výrobků, obchodní jména, konstrukční schémata polovodičových výrobků apod. Vůči duševnímu vlastnictví má průmyslové vlastnictví tato specifika: průmyslová (hospodářská) využitelnost a vždy potřeba formálního zápisu do stanoveného rejstříku, aby vznikla jejich právní ochrana.