Skip to main content
Logo of EURAXESS
Czech Republic

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

privacy_policy_word_cloud_concept

 

 

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

 

Vážení, dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

 

1. Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČ 60457856, se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20.

 

2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Útvar kontroly a řízení rizik - Pověřenec, Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00, nebo na e-mailové adrese poverenec@ssc.cas.cz.

 

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

I. Uzavření a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje typu akademický nebo vědecký titul, jméno a příjmení, datum narození, bydliště, státní občanství, e-mail, telefon, zaměstnavatel, typ pobytového oprávnění a délka pobytu na území ČR zpracováváme za účelem uzavření a plnění smlouvy (tj. dohody o plné moci), a to na základě právního titulu splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení.

Tyto údaje budeme zpracovávat pro uvedený účel po dobu trvání zastoupení založeném touto smlouvou (dohodou o plné moci).

II. Výkon a obhajoba vzájemných právních nároků

Za účelem výkonu a obhajoby našich právních nároků budeme zpracovávat Vaše výše uvedené identifikační a kontaktní údaje. Tyto osobní údaje budou k uvedenému účelu zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem v tomto případě je výkon a obhajoba našich právních nároků. Tyto osobní údaje budou pro uvedený účel zpracovávány po dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt u jednotlivých práv vymezených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V případě uplatnění těchto práv u soudu nebo u jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání řízení před těmito orgány.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

III. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů

Některé právní předpisy nám přímo ukládají povinnost zpracovávat o Vás vybrané osobní údaje. Jedná se zejména o

  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Na základě tohoto zákona zpracováváme osobní údaje zejména k těmto účelům:

a) řízení o přechodném pobytu občana EU nebo občana EHS – tyto osobní údaje:

- akademický nebo vědecký titul, jméno a příjmení, datum narození, bydliště, státní občanství, e-mail, telefon, zaměstnavatel;

b) řízení o povolení k pobytu občana zemí mimo EU nebo EHS – tyto osobní údaje:

- akademický nebo vědecký titul, jméno a příjmení, datum narození, bydliště, státní občanství, e-mail, telefon, zaměstnavatel, typ pobytového oprávnění a délka pobytu na území ČR.

Tyto údaje budeme zpracovávat pouze pro uvedené účely a pouze po dobu stanovenou ke konkrétnímu účelu právním předpisem, není-li tato doba zvlášť stanovena, po dobu trvání Vašeho pobytu v České republice nebo trvání Vašeho pracovněprávního nebo obdobného vztahu založeného v České republice. Tyto údaje budeme zpracovávat na základě právního titulu splnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, tzn. bez Vašeho souhlasu. Poskytnutí těchto osobních údajů je v tomto případě zákonným požadavkem a je povinné.

IV. Zpracování osobních údajů vyžadující Váš souhlas

Vedle výše uvedených způsobů zpracování osobních údajů, provádíme i taková, ke kterým potřebujeme Vás souhlas. Bez Vašeho souhlasu nejsme oprávněni Vaše osobní údaje pro uvedené účely zpracovávat. Tato zpracování provádíme na právním základě souhlasu se zpracováním osobních údajů dle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Jedná se o:

  • Zveřejnění Vaší fotografie nebo videozáznamu na našich webových stránkách pro PR účely;
  • Zveřejnění Vaší fotografie nebo videozáznamu na našich sociálních sítích pro PR účely;
  • Zveřejnění Vaší fotografie v prezentacích pro PR účely;
  • Zveřejnění Vašich fotografií, včetně jména a příjmení, Vašeho životopisu v našich propagačních materiálech (letácích, brožurách, katalozích) pro PR a marketingové účely.

 

4. Kdo je příjemcem Vaších osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:

- Oprávněným zaměstnancům správce;

- Konkrétnímu pracovišti Akademie věd ČR nebo jinému vědeckému subjektu, výzkumné instituci, vysoké škole, v případě, že pro něj budete pracovat, vykonávat u něj stáž nebo pro něj nebo ve spolupráci s ním budete vyvíjet jinou činnost;

- Našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelům datových úložišť;

- Jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy (např. Policii ČR, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí, zdravotním pojišťovnám, správním orgánům, bankám);

- Na základě smluvního zastoupení také Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí ČR, ambasádám nebo konzulárním úřadům státu, jehož jste občanem;

- Jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátům, exekutorům, soudům, úřadům);

- Poskytovatelům veřejné finanční podpory, jestliže je to nezbytně nutné ke splnění podmínek této podpory nebo pro účely kontroly splnění podmínek této podpory.

 

5. Odkud Vaše osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, tím, že nám je sdělíte v rámci příjímacího procesu, např. v rámci ústního pohovoru, zasláním e-mailu, vyplněním formulářů, podepsáním smlouvy a podobně.

Dále také některé Vaše osobní údaje získáváme od jiných subjektů: Vašeho zaměstnavatele, ambasády nebo konzulárního úřadu státu, jehož jste občanem, Ministerstva vnitra, Ministerstva Zahraničních věcí ČR …

 

6. Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo:

- Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;

- Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;

- Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování.

Dále máte právo:

- Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;

- Na přenositelnost svých údajů;

- Na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to kdykoliv, jestliže je zpracování osobních údajů založeno na udělení takového souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.