Různé životní situace

Living in Europe | Day care, schooling & family related issues | Czech Republic

Narození dítěte - Každé narozené dítě dostává rodný list. Rodný list vydává a zápis do knihy narození provádí matriční úřad. Narozené dítě je automaticky pojištěno u té zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna jeho matka. Pojišťovnu dítěte lze kdykoliv změnit. Rodina s nízkými příjmy má nárok na jednorázový příspěvek na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte. Této dávce se říká porodné. Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu a bydliště na území České republiky oprávněné osoby. Nárok na porodné má pouze rodina, jejíž příjem v předchozím kalendářním čtvrtletí nepřesáhl 2,7násobek životního minima, a je stanoveno pevnou částkou: 13 000 Kč na první živě narozené dítě a 10 000 Kč na druhé živě narozené dítě. Žádost o porodné se podává na krajských pobočkách Úřadu práce ČR dle místa trvalého pobytu.

Sňatek - Sňatky upravuje zákon o rodině č. 94/1963 Sb., a reguluje uzavírání a rozvod manželství, právní aspekty sňatku a úpravu majetku. Každá osoba, která je svobodná a dosáhla věku 18 let, může uzavřít manželství, které je rovnoprávné, svobodné a dobrovolné životní společenství mezi mužem a ženou. Osoby mladší 18 let mohou uzavřít sňatek jen s povolením soudu. Sňatek je obřad veřejný a manželství může být uzavřeno formou občanského nebo církevního sňatku a činí se tak v přítomnosti dvou svědků. Pokud snoubenec (popř. snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Na návrh jednoho z manželů může soud manželství rozvést.

Úmrtí - V případě této bolestné situace je nutné zavolat praktického lékaře nebo lékaře služby první pomoci, který vystaví tzv. ohledací list. V případě úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu sociální péče, ohledací list vystaví službu konající lékař. Dále je třeba zajistit pohřeb a vykonat poslední vůli. Pohřeb zajišťuje pohřební služba. Matrika obecního úřadu vyhotoví úmrtní list. Nejbližší rodina zesnulého může za určitých podmínek dostat finanční příspěvek ke krytí nákladů spojených s pohřbem - tzv. pohřebné. Vdova/vdovec a její/jeho děti mohou dostat dávky ze sociálního pojištění. Tyto dávky se nazývají vdovský/vdovecký důchod a sirotčí důchod.

Rodné číslo - Jedná se o desetimístné číslo, které jednoznačně identifikuje fyzickou osobu, a řadíme ho k osobním údajům. Podobné identifikátory se používají v mnoha jiných zemích, a to zejména pro účely sociálního, důchodového nebo zdravotního pojištění. Z českého rodného čísla lze odvodit datum narození a pohlaví příslušné osoby. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu. Problematiku rodných čísel upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, spravuje registr rodných čísel, jenž obsahuje rodná čísla určená podle zákona o evidenci obyvatel. Pokud má cizinec na území České republiky povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů, rodné číslo mu přidělí Ministerstvo vnitra - pracoviště odboru azylové a migrační politiky příslušné podle místa povoleného pobytu cizince.

Hlasování ve volbách - Občané členských států Evropské unie mohou v České republice hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí (případně též v místním referendu) a ve volbách do Evropského parlamentu, pokud splňují podmínku věku, trvalého pobytu a požádají o zápis do dodatku stálého seznamu voličů u příslušného obecního úřadu. Více informací o volbách najdete na stránkách Ministerstva vnitra zde.