Rodinní příslušníci vědeckých pracovníků

Living in Europe, Working in Europe | Entry conditions/visas | Czech Republic

Pokud přijíždíte do České republiky jako výzkumný pracovník společně s vašimi rodinnými příslušníky (partner, manžel/ka, děti), pak pravidla pro jejich pobyt budou odlišná a bude záležet na jejich státní příslušnosti.

Dobré zprávy: je to snadné! Občané členských států EU, jakož i Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska mohou pobývat na území ČR bez jakéhokoliv zvláštního povolení. K pobytu postačuje platný cestovní doklad (cestovní pas nebo průkaz totožnosti). Nicméně v některých situacích je nutné nahlásit svůj pobyt na českých úřadech - viz zde detaily.

Pokud budete na území České republiky déle než 30 dnů, máte povinnost ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR ohlásit svoji přítomnost na příslušnému pracovišti cizinecké policie dle místa pobytu, pokud za vás tuto ohlašovací povinnost nesplnil ubytovatel.

Pokud (rodinný příslušník) chcete zůstat déle než 90 dnů, máte možnost požádat o potvrzení o přechodném pobytu za účelem "sloučení rodiny". Pro další informace o postupu nebo v případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na nejbližší EURAXESS centrum.

Krátkodobý pobyt (do 90 dnů)

V případě pobytu kratšího než 90 dní, doporučujeme podat žádost o krátkodobé (schengenské) vízum na základě oficiálního pozvání. Pozvání ověřuje Služba cizinecké police. Tento typ víza je platný pro jeden nebo několik vstupů a opravňuje k pobytu na území schengenského prostoru po stanovenou dobu, přičemž celková doba nesmí přesáhnout 90 dnů.

Udělování těchto víz spadá do kompetence Ministerstva zahraničních věcí ČR. Žádost se podává na zastupitelském úřadě České republiky a maximální lhůta pro vyřízení žádosti je 15 dní (delší lhůta je v odůvodněných případech možná), a proto doporučujeme podat žádost dříve než 15 dní před plánovanou cestou.

K žádosti budete potřebovat tyto dokumenty: Pozvání k návštěvě České republiky ověřené Službou cizinecké policie podle místa trvalého bydliště, formulář žádosti o udělení schengenského víza, cestovní doklad (pas), fotografie, doklad o záměru opustit Českou republiku (např. zpáteční jízdenka), doklad o finančních prostředcích (např. výpis z účtu) a cestovní zdravotní pojištění. Stav vaší žádosti zjistíte zde.

Důležité upozornění: jako držitel tohoto typu víza nejste oprávněn během svého pobytu na území České republiky žádat o dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt.

Všichni příslušníci třetích zemí jsou povinni hlásit svou přítomnost v České republice na příslušném pracovišti cizinecké policie do 3 pracovních dnů od vstupu do České republiky. Pokud jste ubytováni v hotelu, hostelu, studentské koleji apod., ohlašovací povinnost splní za vás. Jestliže jste ubytováni jinak, musíte si ohlašovací povinnost splnit sami.

Dlouhodobý pobyt (nad 90 dnů)

Jako rodinný příslušník vědeckého pracovníka budete pro pobyt delší než 3 měsíce potřebovat dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Pro rodinného příslušníka výzkumného pracovníka doporučujeme podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem "sloučení rodiny". Žádost musí být podána na českém zastupitelském úřadě a lhůta pro rozhodnutí je 60 dnů.

K žádosti budete potřebovat následující dokumenty: (všechny musí být v českém jazyce, případně opatřeny úředním překladem):

 1. cestovní doklad,
 2. doklad o zajištění ubytování,
 3. 2 fotografie,
 4. doklad potvrzující příbuzenský vztah s výzkumným pracovníkem (např. rodný či oddací list),
 5. doklad prokazující dostatečnou výši finančních prostředků,
 6. výpis z evidence Rejstříku trestů,
 7. na vyžádání lékařskou zprávu jako potvrzení, že netrpíte závažnou nemocí,
 8. vyplněnou zelenou žádost,
 9. cestovní zdravotní pojištění (základní pojištění pro nutnou a neodkladnou péči, doporučené pojišťovny: VZP, MAXIMA, Slavia, Victoria Volksbanken, UNIQA).

Státní příslušníci třetích zemí, kteří z titulu své státní příslušnosti podléhají vízové povinnosti,  musejí mít pro vstup do České republiky vízum - krátkodobé vízum pro rodinné příslušníky občanů EU/ČR. Toto vízum není nutné, pokud je váš rodinný příslušník (bez ohledu na občanství), držitelem osvědčení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu vydaného jiným státem EU nebo Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska a vy budete na území České republiky pobývat do 3 měsíců.

Pokud jste držitelem platného průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU, resp. platné pobytové karty rodinného příslušníka občana EU, a platného cestovního dokladu, můžete:

 • cestovat do jiných zemí schengenského prostoru a strávit na jejich území až 90 dnů v každých 180 dnech. Není zde nutná podmínka doprovázení nebo následování občana EU,

 • cestovat do zemí EU mimo schengenský prostor pobývat na jejich území až 90 dnů v každých 180 dnech za podmínky, že občana EU doprovázíte či následujete. Jetliže cestujete sám a podléháte vízové povinnosti, budete potřebovat vízum.

Všichni státní příslušníci třetích zemí (v rámci bezvízového styku nebo s krátkodobým vízem) jsou povinni hlásit svou přítomnost na území České republiky na příslušném pracovišti cizinecké policie do 3 pracovních dnů od jejich vstupu do České republiky, pokud tuto povinost za něj nesplní ubytovatel (např. hotel).