Vědečtí pracovníci z třetích zemí

Living in Europe, Working in Europe | Entry conditions/visas | Czech Republic

Pokud přijíždíte do České republiky z třetích zemí - občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska - níže dle délky pobytu najdete důležité rady a pokyny.

Občané některých zemí jsou při pobytu do 90 dnů osvobození od vízové povinnosti. Seznam států najdete na této stránce.

Vízum k pobytu do 90 dnů (tzv. krátkodobé/schengenské vízum) opravňuje občana třetí země k pobytu na území ČR (a jiných schengenských států) po dobu v něm uvedenou s tím, že celková doba pobytu nesmí překročit 3 měsíce během půl roku ode dne prvního vstupu, tj. ode dne prvního překročení vnější schengenské hranice, vyznačeného na razítku otištěném v cestovním dokladu. Vízum uděluje zastupitelský úřad ČR v zahraničí, který žádost vyřídí obvykle ve lhůtě 7-15 dnů (v některých případech do 30 dnů, maximálně do 60 dnů) ode dne podání žádosti. Stav vaší žádosti zjistíte zde.

Oprávněnost svého pobytu podle pravidla 90/180 můžete zkontrolovat kalkulátorem, který vytvořila Evropská komise, a který je dostupný (pouze v anglickém jazyce) na Calculator of travel days remaining under a Schengen short-stay visa.

Všichni příslušníci třetích zemí (v bezvízovém režimu nebo s krátkodobým vízem) jsou povinni hlásit svou přítomnost v České republice na příslušném pracovišti cizinecké policie do 3 pracovních dnů od vstupu do České republiky. Pokud jste ubytováni v hotelu, hostelu, studentské koleji apod., ohlašovací povinnost splní za vás. Pokud jste ubytováni jinak, musíte si ohlašovací povinnost splnit sami.

Pokud budete na území České republiky po dobu delší než 3 měsíce, budete potřebovat povolení k dlouhodobému pobytu nebo dlouhodobé vízum.

Pokud do České republiky přijíždíte provádět vědecký výzkum, doporučujeme podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu ("vědecký pobyt"). Tento typ povolení k pobytu je pro výzkumné pracovníky z třetích zemí, kteří mají uzavřenou dohodu o hostování s výzkumnou organizací v České republice na dobu delší než 3 měsíce. Lhůta pro vyřízení žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu je zkrácena na 60 dnů a má řadu dalších výhod.

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu zjednodušuje proceduru přijímání výzkumníků ze zemí mimo Evropskou unii (tzv. třetích zemí). Tento typ pobytu je zakotven ve směrnici EU 2005/71/EC a dvou doporučeních 2005/762/EC a 2005/761/EC.

O tento typ pobytového povolení mohou žádat vědci působící ve výzkumných institucích, nikoli však studenti. Výzkumník je definován jako státní příslušník, který je držitelem vysokoškolského vzdělání a je přijat výzkumnou institucí k vykonávání výzkumného projektu, na nějž je vyžadována vysoká kvalifikace.

Výhody vědeckého pobytu jsou tyto:

 1. Euraxess je oporou během celého procesu,
 2. kratší doba vyřízení (60 dní),
 3. není třeba vyřizovat pracovní povolení,
 4. možnost dodat doklad o ubytování až po příjezdu do ČR,
 5. asistence Euraxess i u žádostí rodinných příslušníků.

Před podáním žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu musíte od hostitelské organizace v České republice získat Dohodu o hostování a tzv. písemný závazek nebo kontaktujte EURAXESS centrum v regionu, kde budete pracovat.

Žádost se podává osobně na českém zastupitelském úřadě v zahraničí (o schůzce prosím, informujte Euraxess centrum). Všechny dokumenty musejí být v českém jazyce, případně opatřeny úředním překladem. Stav vaší žádosti zjistíte zde.

Po schválení žádosti, vyzvednutí vstupního víza (DV/R) na velvyslanectví/konzulátu a příjezdu do ČR je výzkumníkovi za osobní asistence Euraxess vystavena biometrická karta jako doklad povolení k dlouhodobému pobytu (poplatek za vydání karty činí 2500 Kč v kolcích). S touto kartou a platným cestovním dokladem může cestovat do jiných zemí schengenského prostoru a strávit na jejich území až 3 měsíce během jakéhokoli šestiměsíčního období.

K žádosti budete potřebovat následující dokumenty:

 1. Dohoda o hostování (originál vystavený výzkumnou organizací)dohoda o hostování (45 KB)
 2. Písemný závazek organizace (originál; povinná příloha k Dohodě o hostování)písemný závazek (15.76 KB)
 3. Cestovní zdravotní pojištění (základní pojištění pro nutnou a neodkladnou zdravotní péči; doporučené pojišťovny: VZP, Slavia, MAXIMA, UNIQA, Viktoria Volksbanken)
 4. Výpis z evidence Rejstříku trestů ze země původu a ze států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců
 5. Vyplněná ZELENÁ žádost
 6. Cestovní doklad (pas)
 7. 2 pasové fotografie
 8. Na vyžádání lékařskou zprávu jako potvrzení, že netrpíte závažnou nemocí

Změny

Každá změna (bydliště, cestovního dokladu, jména, osobního stavu apod.) musí být hlášena na Ministerstvu vnitra.

V případě ohlášení změny adresy (lhůta do 30 dnů od změny adresy) je nutné vystavit novou biometrickou kartu (poplatek 1 000 Kč v kolcích). Budete potřebovat tyto dokumenty:

 • Formulář pro oznámení změn (dostupný na OAMP nebo v kanceláři EURAXESS centra),
 • Originál nové ubytovací smlouvy nebo potvrzení o ubytování s notářsky ověřeným podpisem,
 • Cestovní dokument (pas).

Ztráty

V případě ztráty biometrické karty musíte co nejdříve tuto událost nahlásit na Policii a do tří pracovních dnů na Ministerstvu vnitra. Za vydání nové biometrické karty je stanoven poplatek ve výši 4 000 Kč v kolcíh

Prodloužení dlouhodobého pobytu

Žádost o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu můžete podat 120 dní před skončením doby platnosti. Kompletní dokumenty přineste do kanceláře EURAXESS centra, kde vám je zkontrolujeme, doporučíme další postup a nabídneme vám osobní asistenci při podání vaší žádosti. Budete potřebovat následující dokumenty:

 1. Dohoda o hostování (originál)
 2. Písemný závazek organizace (originál)
 3. Cestovní doklad (pas, kopie)
 4. 1 fotografie
 5. Vyplněná ZELENOU žádost
 6. Ubytovací smlouva (originál smlouvy nebo potvrzení o ubytování s notářsky ověřeným podpisem).

Pokud hodláte na území pobývat za jiným účelem, než který vám byl povolen (dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu), musíte požádat na Ministerstvu vnitra o udělení nového povolení k dlouhodobému pobytu. Pro více informací kontaktujte nejbližší EURAXESS centrum.