Studium na vysoké škole

Living in Europe | Day care, schooling & family related issues | Czech Republic

V České republice je 26 veřejných, 2 státní a 42 soukromých vysokých škol. Veřejné a soukromé vysoké školy spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, státní vysoké školy pak pod Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.

Vysokoškolské vzdělání je nejvyšší úrovní českého školství a jeho historie počíná v roce 1348, kdy Karel IV. založil univerzitu, první vysoké učení ve střední Evropě, kterou dnes známe jako Univerzita Karlova.

Ústředním řídicím orgánem pro vzdělávání je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. O kvalitu vysokoškolského vzdělávání pečuje Národní akreditační úřad pro vysoké školství.

Hlavní výuka je v českém jazyce, nicméně řada studijních programů je realizovaná v cizím jazyce (zejména v angličtině) a nabídka se rozšiřuje zejména s ohledem na stoupající počty zahraničních studentů. Vždy najdete několik kurzů vyučovaných v angličtině nebo v jiném cizím jazyce.

Vzdělání na veřejných a státních vysokých školách je za studium v českém jazyce bez poplatku. Podle zákona je vysokoškolské vzdělání na veřejných a státních institucí zdarma pro občany všech národností, s těmito výjimkami:

  • poplatky za úkony spojené s administrací přijímacího řízení
  • poplatky za studium delší, než je standardní doba studia
  • poplatky za studium v dalších studijních programech
  • poplatky za studium v cizím jazyce

Soukromé vysoké školy nejsou ve výši školného limitovány.

Akademický rok je rozdělen do dvou semestrů a obecně je organizován následovně:

Zimní semestr

Výuka: 1/2 září – 1/2 prosince (obvykle 15 týdnů)

Zkouškové období: leden – 1/2 února (obvykle 5 týdnů)

Letní semestr

Výuka: 1/2 února – 1/2 května (obvykle 15 týdnů)

Zkouškové obdoví: 1/2 května – konec června (obvykle 5 týdnů)

Hodnocení: Četnost a způsoby hodnocení úspěšnosti studentů se liší v závislosti na oboru. Někde je zaveden systém dílčích zkoušek skládaných po každém semestru ve zkouškovém období, jinde je předepsána jediná souborná zkouška po ucelené části studia, většinou na konci určitého modulu. Výkon se u zkoušek se klasifikuje pomocí známek a přidělením kreditů. Převážná většina vysokých škol používá kreditní systém (ECTS - European Credit Transfer System), který umožňuje přenos studijních zkušeností mezi různými institucemi, zvyšuje mobilitu studentů a snazší je i uznávání dosažených kvalifikací.

Struktura: Vysoké školy nabízejí akreditované studijní programy na třech úrovních: bakalářské, magisterské a doktorské, stejně jako kurzy celoživotního vzdělávání. Vysoké školy se dělí na dva typy – univerzitní a neuniverzitní. Univerzitní vysoké školy poskytují všechny typy studijních programů (bakalářský, magisterský a doktorský), a neuniverzitní vysoké školy, které poskytují převážně programy bakalářské a doktorské programy neposkytují vůbec.

Bakalářský studijní program: Délka bakalářské studia je obvykle 3 až 4 roky. Studium v bakalářském studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolventi buď mohou vstoupit na trh práce nebo pokračovat v magisterském studijním programu.

Magisterský studijní program: Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program jako tzv. navazující magisterský studijní program a trvrá až 3 roky, nebo nenavazuje a standardní doba studia pak trvá nejvýše 6 let. Programy se zaměřují na získávání teoretických poznatků a na rozvoj kreativity a talentu. Absolventi magisterských progra musí složit veřejnou státní závěrečnou zkoušku a obhájit diplomovou práci. Studium v oblasti lékařství a veterinárního lékařství a hygieny jsou ukončeny veřejnou státní zkouškou a obhajobou rigorózní práce.

Doktorské studijní programy: Obvykle trvají 3 roky a jsou určeny pro absolventy magisterských programů a zaměřují se na samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu, vývoje nebo umění. Doktorské studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a veřejnou obhajobou disertační práce, která musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k publikování.

Některé instituce poskytují studijní program vedoucí k získání titulu Master of Business Administration (MBA). Tento typ studia by měl zlepšovat manažerské znalosti a dovednosti svých studentů.

Přijímací řízení: O počtu přijímaných studentů a o konkrétních podmínkách přijímacího řízení (výsledky přijímací zkoušky, prospěch na střední škole, uznání kreditů z předchozího studia v jiném oboru nebo na vyšší odborné škole apod.) rozhodují vysoké školy samy. Termíny přijímacích řízení jsou obvykle stanoveny od února do dubna. Uchazeči se mohou hlásit do více oborů.

Obecně platí, že proces podávání přihlášky je následující: zvolte studijní program a zkontrolujte specifické požadavky. Podejte přihlášku na vysokou školu dle vlastního výběru vyplněním formuláře žádosti (vysoké školy obvykle používají systém elektronických aplikací, které vás jednoduše provedou celým postupem, můžete být požádáni o zaslání některých specifických dokumentů poštou) a zaplatit poplatek za podání žádosti. Další kroky budou vám budou sděleny prostřednictvím on-line systému nebo dopisem či e-mailem od univerzity.

Uznávání vzdělání: Tzv. "nostrifikace" je proces uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání (nebo jeho části) a kvalifikace jako rovnocenného se vzděláním získaným v České republice. Více najdete zde nebo zde. Pokud se chcete přihlásit na vysokou školu, je třeba získat úřední doklad potvrzující uznání zahraničního vzdělání, více najdte zde.

Seznam všech veřejných, státních i soukromých vysokých škol v České republice najdete zde.